lten Kontaktai viršuje LT
+370 37 403 888
·
info@jankauskas.eu
·
P. - Pn. 08:00-17:00
Konsultacijos mygtukas LT

Privatumo politika

„JANKAUSKAS IR PARTNERIAI“ ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja „Jankauskas ir partneriai“ advokatų profesinės bendrijos (toliau – Bendrija) internetinės svetainės www.jankauskas.eu lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus bei nustato jų tvarkymo tikslus ir priemones.

Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymais.

Šia Politika internetinės svetainės lankytojai ir kiti duomenų subjektai yra informuojami apie jų, kaip duomenų subjektų, asmens duomenų tvarkymą.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,  kaip antai vardą ir  pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto  identifikatorių  arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrijos klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Bendrija.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir/ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir jų tvarkymo būdais; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Duomenų valdytojas – „Jankauskas ir partneriai“ advokatų profesinė bendrija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas juridinis asmuo, kodas 302630495, buveinės registracijos adresas Kęstučio g. 91, LT-44299 Kaunas.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Bendrija, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
 • Asmens duomenis Bendrija tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Bendrija asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
 • Bendrija atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Bendrija, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Bendrija yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir sugeba įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Bendrija Jūsų asmens duomenys tvarko:
 • Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu;
 • Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymo tikslu;
 • Bendrijos teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, stebėti jos lankomumą, užtikrinti jos saugumą bei pagerinti jos veikimą, palengvinant Jūsų ieškomos informacijos paiešką. Taip pat, siekiant Jūsų poreikiams pritaikyti turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant informuoti Jus apie paslaugas, kurias galime suteikti.
 1. Šios Politikos 2 punkte nurodytais tikslais Bendrija renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:
 • Asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gimimo metus;
 • Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį;
 • Kitus duomenis, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant teisinių paslaugų teikimo sutartį;
 • Asmens duomenis, kuriuos turime pareigą tvarkyti dėl teikiamų teisinių paslaugų;
 • Kitus asmens duomenis, surenkamus iš teisėtų šaltinių, teikiant teisines paslaugas;
 • Prisijungimo IP adresus, laiką, tinklo bei vietos duomenis, renkamus slapukų pagalba, gavus Jūsų sutikimą.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 1. Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru. Taip pat, asmens duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų jų iniciatyva arba pagal Bendrijos paklausimą dėl duomenų, kurie yra būtini Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytoms funkcijoms įvykdyti.
 2. Bendrija Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su ja Jūs susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją Bendrijos internetinėje svetainėje ar socialiniuose tinkluose nurodytais kontaktais. Tokiais atvejais Bendrija Jūsų duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų teisinių paslaugų kokybę, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.
 3. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose, Bendrijos vidaus tvarką reglamentuojančiuose, aktuose nustatytais terminais.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
 • Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Bendriją su prašymu pateikti informaciją apie tai kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, tai yra nustačius, kad Bendrijoje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamus Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti papirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Bendriją su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:
 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių jų tvarkyti;
 • asmens duomenis buvo tvarkomi neteisėtai.
 • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Bendriją su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam šių pagrindų:
  • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrija gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
  • Bendrijai nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrijos teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Bendrija Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Bendrija, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus.
 • Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Bendrija nesudaryti tam kliūčių.
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Bendrijos veiksmų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 1. Bendrija saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Su Bendrijos renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
 3. Bendrija užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, teikiančioms Bendrijai paslaugas, užtikrinančias tinkamą teisinių paslaugų teikimą. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.
 2. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
 3. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

VII SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į LAISVAS DARBO VIETAS ASMENS DUOMENYS

 1. Bendrija pretendentų į laisvas darbo vietas, asmens duomenis tvarko tik jų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdama teisėtą interesą įvertinti pretendento tinkamumą į laisvą darbo vietą.
 2. Pretendentų į laisvas darbo vietas asmens duomenis Bendrija gauna tiesiogiai iš pretendento, kai jis atsiunčia Bendrijai savo gyvenimo aprašymą (CV) arba, kai pretendentas paskelbia jį viešai.
 3. Pretendentų asmens duomenys saugomi iki atrankos į laisvą darbo vietą pabaigos. Jei sutikimas toliau saugoti pretendento asmens duomenis nėra gaunamas, pasibaigus atrankai į laisvą darbo vietą, visi atrankos nelaimėjusio pretendento asmens duomenys yra sunaikinami.

VIII SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Bendrijai tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką bei siūlomų teisinių paslaugų įvairovę.
 2. Bendrijos internetinėje svetainėje naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookie_notice_acceptedSaugantis informaciją ar paspausta ant pranešimo apie slapukus.Paspaudus ant pranešimo.1 mėnesis
pll_languageNaudojamas išsaugoti internetinės svetainės lankytojo kalbą.Įėjus į internetinę svetainę.1 metai
_gaNaudojamas rinkti statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą.Įėjus į internetinę svetainę.2 metai
_gatNaudojamas užklausos dažnio nustatymui.Įėjus į internetinę svetainę.10 minučių
_gidNaudojamas interneto lankytojui identifikuoti.Įėjus į internetinę svetainę.24    valandas
 1. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „SUTINKU“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui tekstu: „Informuojame, kad šioje svetainėje jos veikimui užtikrinti, statistinei informacijai surinkti naudojami slapukai (angl. „cookies“). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
 2. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
 3. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Bendrijos internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

IX SKYRIUS

SOCIALINIAI TINKLAI

 1. Informaciją, kurią pateikiate Bendrijai socialinės žiniasklaidos priemonėmis, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Šiuo metu Bendrija turi paskyrą tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 2. Kadangi Bendrija negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

X SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 1. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje: jankauskas.eu.

XI SKYRIUS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 1. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Bendrijos renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@jankauskas.eu.